Regulamin domu

Regulamin Organizacyjny Domu Seniora

„Pomocna Dłoń” Caritas Archidiecezji Łódzkiej

 

Rozdział I – Przepisy Ogólne

 

& 1

Regulamin organizacyjny Domu Seniora „Pomocna Dłoń” Caritas Archidiecezji Łódzkiej określa organizację, zasady działania, oraz zakres i poziom usług świadczonych przez Dom Seniora „Pomocna Dłoń”  Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą Kaszewice 11A, 97-415 Kluki.

& 2

1. Dom Seniora prowadzony jest przez podmiot Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą przy ul. Gdańskiej 111, 90-507 Łódź, NIP 727-16-60-410, REGON 040006299 działającą pod nazwą Dom Seniora "Pomocna Dłoń" Caritas Archidiecezji Łódzkiej, nazywany w dalszej Dom części Regulaminu "Domem". Jednostka została powołana do istnienia Aktem Powołania z dnia 4 grudnia 2014 roku przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Jednostce przypisano numer identyfikacyjny REGON 040006299-00071 oraz NIP 769-22-23-500.

2. Dom działa na podstawie:

a) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi

    zmianami).

b) Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 12 maja 2021 i został wpisany z dniem 12 maja 2021 do rejestru placówek

    zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym

     wieku pod numerem: ZRPS-III.9420.45.2021

c) Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Domu.

& 3

1. Dom używa nazwy i adresu:

Dom Seniora „Pomocna Dłoń" Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Kaszewice 11A,

97-415-Kluki

adres internetowy: www.domseniora-kaszewice.pl;

e-mail: biuro@domseniora-kaszewice.pl;

telefon: 606324304

& 4

1. Dom – jako jednostka Caritas Archidiecezji łódzkiej – jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych lub przewlekle chorych z terenu Łódzkiej Archidiecezji oraz województwa łódzkiego.

2. Dom jest placówką stacjonarną, umożliwiającą mieszkańcom pobyt stały lub okresowy oraz dla osób starszych na pobyt dzienny.

3. Dom jest placówką zapewniającą całodobową opiekę wraz z pełnym wyżywieniem.

4. Usługi prowadzone przez Dom są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pensjonariusza z uwzględnieniem opieki lekarskiej, pielęgniarskiej oraz rehabilitacyjnej.

 

Rozdział II – Zasady kierowania Domem

& 5

1. Pracą Domu kieruje kierownik, bezpośrednio podległy zastępcy dyrektora Caritas Archidiecezji łódzkiej mianowanego przez Arcybiskupa łódzkiego do wybudowania, założenia i prowadzenia Domu Seniora „Pomocna Dłoń” Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

2. Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Domu Seniora „Pomocna Dłoń” Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

3. W działalności Domu obowiązują zasady chrześcijańskiej miłości, sprawiedliwości, praworządności, gospodarności, służebności wobec swoich podopiecznych i współdziałania ze społecznością lokalną.

& 6

Zastępca dyrektora Caritas:

  1. Reprezentuje Dom na zewnątrz.
  2. Wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Domu.
  3. Udziela awansu, nagrody, wyróżnienia, ewentualnie upomnień lub kar, także na wniosek Kierownika Domu.

 

§ 7

Kierownik kierując Domem, w szczególności:

1) określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Domu,

2) dokonuje podziału zadań pracowników Domu i kieruje ich pracą,

3) określa zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji,

4) rozstrzyga sprawy sporne między pracownikami,

5) awansuje, nagradza, wyróżnia, ewentualnie udziela upomnień i kar pracownikom Domu,

6) zapewnia skuteczny nadzór nad pracą podległych pracowników,

7) nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Domu dyscypliny pracy i właściwego stosunku do Mieszkańców Domu,

8) sprawuje nadzór nad prawidłowością oceny sytuacji Mieszkańców,

9) kieruje organizacją spotkań zespołów terapeutycznych, opiekuńczych oraz pielęgniarskich,

10) sprawuje nadzór nad jakością i prawidłowością świadczonych usług,

11) sprawuje bieżącą kontrolę i nadzór nad opracowaniem i realizacją indywidualnych planów wspierania mieszkańca,

12) prowadzi nadzór nad warunkami życia mieszkańców,

 

Rozdział III – Struktura Organizacyjna Domu

§ 8

I. W skład struktury organizacyjnej Domu wchodzą działy:

1) Dział Opiekuńczo-terapeutyczny, w skład którego wchodzą stanowiska pracy

a) lekarze,

b) pielęgniarki,

c) fizjoterapeuci,

d) opiekunowie,

e) terapeuci zajęciowi

2) Dział administracyjno –gospodarczy, w skład którego wchodzą stanowiska pracy:

a) szef kuchni,

b) obsługa kuchni,

c) pokojowe,

d) konserwator.

II. Do zadań działu należy:

1) Dział opiekuńczo – terapeutyczny:

a) udzielanie pomocy mieszkańcom Domu w podstawowych czynnościach życiowych,

b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,

c) zapewnienie właściwej opieki medycznej i rehabilitacyjnej nad Mieszkańcami Domu,

d) zaopatrzenie Mieszkańców w leki,

e) utrzymanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego,

f) prowadzenie dokumentacji stanu zdrowia Mieszkańców,

g) wydawanie posiłków i karmienie Mieszkańców niezdolnych do samodzielnego ich spożywania,

h) ubieranie, mycie i kąpanie osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności,

i) pomoc przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej Mieszkańców,

j) opracowywanie programów rehabilitacji w różnych formach, które poprawią zakres samoobsługi Mieszkańców Domu,

k) kreowanie modelu zachowań prozdrowotnych ze szczególnym propagowaniem różnych form zajęć ruchowych, które pozwolą na utrzymanie możliwie dobrej sprawności psychofizycznej mieszkańców,

l) współpraca z placówkami opieki zdrowotnej,

m) zapewnienie mieszkańcom pomocy w adaptacji i w zabezpieczeniu mienia osobistego,

n) pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów,

o) prowadzenie terapii zajęciowej wśród mieszkańców oraz ich aktywizacja,

p) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, rekreacyjnej i turystycznej wśród mieszkańców Domu, organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez artystycznych dla mieszkańców Domu takich jak: wystawy, koncerty, spotkania, konkursy, wycieczki itp.,

q) dokonywanie zakupów mieszkańcom Domu,

r) współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi, szkolno-przedszkolnymi w środowisku lokalnym i na terenie sąsiedzkim,

s) zapewnienie kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańców, zapewnienie życia sakramentalnego z namaszczeniem chorych włącznie,

t) utrzymanie należytego stanu sanitarnego w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach towarzyszących

u) prowadzenie dokumentacji mieszkańców

v) utrzymywanie kontaktu z rodzinami mieszkańców i najbliższym środowiskiem,

w) opieka nad mieszkańcami podczas organizowanych imprez przez Dom,

x) ustalenie aktualnej sytuacji przed przyjęciem osoby do Domu w oparciu o wywiad, z mieszkańcem jak i opiekunem prawnym,

y) opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami domu ich realizacja,

z) świadczenie pracy socjalnej.

2) Dział administracyjno – gospodarczy:

a) przygotowywanie i wydawanie posiłków mieszkańcom Domu (I i II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),

b) stała kontrola wydawanych posiłków pod względem dietetycznym, dbanie o właściwą jakość żywienia zgodnie ze wskazaniami lekarza,

c) utrzymanie pełnej sprawności urządzeń i instalacji będących na wyposażeniu Domu,

d) zapewnienie pełnego zaopatrzenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Domu, a w szczególności wyposażenia w niezbędne meble i sprzęty, pościel, bieliznę pościelową, środki utrzymania czystości i higieny osobistej oraz artykuły spożywcze i medyczne,

e) utrzymanie czystości oraz konserwacja bielizny i odzieży użytkowanej przez mieszkańców Domu oraz będącej na wyposażeniu Domu,

f) prowadzenie remontów i napraw, a także dbanie o racjonalne wykorzystanie środków rzeczowych i finansowych przeznaczonych na te cele,

g) dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i urządzeń,

h) utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń grzewczych c.o.,

i) utrzymywanie należytym stanie terenów zielonych Domu

j) zabezpieczenie pomieszczeń i mienia przed kradzieżą i pożarem,

k) współpraca z działem terapeutyczni-opiekuńczym,

l) bezpieczne przechowywanie depozytów mieszkańców.

 

Rozdział IV – Zasady Realizacji Usług w Domu Opieki

 § 9

Dom zapewnia Mieszkańcom następujące usługi:

1) Bytowe, zapewniające:

a) miejsce zamieszkania,

b) wyposażenie w niezbędne meble i sprzęt, pościel i bieliznę pościelową,

c) wyżywienie – 5 posiłków dziennie - , w tym dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza, w ramach obowiązujących norm żywieniowych,

d) utrzymanie czystości w Domu,

2) Opiekuńcze i pielęgnacyjne, polegające na:

a) udzielaniu całodobowej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b) pielęgnacji,

c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

3) Wspomagające, polegające na:

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

d) stymulowaniu nawiązania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

e) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia się mieszkańca, w miarę jego możliwości,

f) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

g) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców Domu,

h) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców

4) Ponadto Dom:

a) umożliwi mieszkańcom korzystania z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, badan diagnostycznych, rehabilitacji leczniczej, materiałów medycznych, zaopatrzenia ortopedycznego oraz innych świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

b) zapewni spokój i bezpieczeństwo na terenie Domu oraz opiekę w czasie organizowanych zajęć poza Domem,

c) ochronę danych osobowych mieszkańców,

d) pomoc w zakupie odzieży, obuwia i innych przedmiotów osobistego użytku,

e) organizację czasu wolnego,

f) regularny kontakt z Dyrekcją Domu w określonych dniach i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,

5) zakres usług, które zapewnia Dom Opieki, ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców.

§ 10

1) Pobyt w Domu jest odpłatny.

2) Z każdym mieszkańcem lub prawnym opiekunem zostaje zawarta indywidualna umowa cywilno-prawna.

Rozdział IV – Prawa i obowiązki Mieszkańca

§ 11

1) Mieszkaniec ma prawo do:

a) organizowania czasu według własnego uznania,

b) należytego i godnego traktowania przez pracowników Domu i innych mieszkańców,

c) uzyskania właściwej informacji o usługach świadczonych przez Dom i zasadach z nich korzystania,

d) uzyskaniu właściwej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb,

e) pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów

f) posiadania własnych przedmiotów osobistych,

g) posiadania i korzystania z własnego ubrania i bielizny osobistej,

h) utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi osobami,

i) włączanie się do pracy na rzecz Domu,

j) dokonywania zakupów przez pracownika Domu,

k) uzyskania aktualnej informacji o opłatach za pobyt w Domu,

l) zamieszkania w zaproponowanym i dostosowanym pokoju,

m) zgłaszania skarg i wniosków oraz osobistych rozmów z Dyrekcjom Domu,

n) korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

2) Obowiązkiem mieszkańca jest:

a) dbałość o czystość osobistą, wygląd zewnętrzny, troska o mienie Domu, a w szczególności będące w bezpośredniej jego dyspozycji,

b) uzyskanie zgody Dyrekcji Domu na wszelkie zmiany w pokoju mieszkalnym związane z demontowaniem urządzeń i sprzętu,

c) niezwłoczne powiadomienie personelu Domu o awarii, uszkodzeniu sprzętu lub urządzeń Domu,

d) przestrzegania ustalonych godzin spożywania posiłków:

śniadanie – 7.30 – 9.30; obiad – 13.00 – 14.30, kolacja – 18.00 – 19.30,

e) ponoszenie terminowych opłat za pobyt w Domu,

f) kulturalne i życzliwe zachowanie się w stosunku do innych mieszkańców i pracowników Domu,

g) przestrzeganie przyjętych zasad współżycia pomiędzy mieszkańcami i pracownikami oraz dostosowanie się do zaleceń Dyrekcji Domu oraz pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego,

h) zachowanie trzeźwości oraz palenie tytoniu tylko w wyznaczonym do tego miejscu,

i) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i bhp

j) w przypadku uzasadnionej nieobecności – pisemnego zgłoszenia na tydzień przed terminem Dyrekcji Domu za pośrednictwem sekretariatu,

k) zgłoszenie w sekretariacie faktu przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych,

l) przestrzegania ciszy w godzinach 22:00 – 6:00.

§ 12

Przypadki niestosowania się do niniejszego Regulaminu będą przedmiotem rozpatrywania przez Dyrekcję Domu.

§ 13

Dyrekcja Domu zobowiązana jest zapoznać z postanowieniami niniejszego Regulaminu pracowników Domu oraz mieszkańców lub ich prawnych opiekunów. Obowiązkiem osób zapoznanych z Regulaminem jest złożenie stosownego oświadczenia.

§ 14

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

 

12.05.2021 r.

 

Dom Seniora „Pomocna Dłoń” Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Kaszewice 11A

97-415 Kluki

Tel. 606324304

www.domseniora-kaszewice.pl

e-mail: biuro@domseniora-kaszewice.pl

 

 

 

 

 

 

Polecamy

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
76 0.046728849411011